KNIHOVNÍ ŘÁD

Městské knihovny ve Zruči nad Sázavou

 

Podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento Knihovní řád Městské knihovny ve Zruči nad Sázavou evidované Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem 3353/2002:

 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
 1. výpůjční služby
 2. meziknihovní služby
 3. informační služby:
 1. informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
 2. informace z oblasti veřejné správy,
 3. ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
 4. přístup na internet.
 1. informatické služby pro školy, studenty

 

 1. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

 1. Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: kopírování, laminování

Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

 

 1. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

 1. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

 

 1. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

 1. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

 1. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

 1. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 

 1. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

 1. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

 

 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

 1. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

 

III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 

 1. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
 1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8

Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 2. Uživatel stvrzuje souhlas s výpůjčkou ústně.
 3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu – ústně, písemně, telefonicky, on-line rezervací.

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 

 1. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

 1. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).
 6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

ČL. 14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:
 1. povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:
 1. nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
 1. Ztráta průkazu uživatele:
 1. za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

           Výjimky z KŘ povoluje vedoucí OKŠS.

 1. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
 2. Ruší se Knihovní řád ze dne 4. 12. 2002.
 3. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 1. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny ve Zruči nad Sázavou.
 2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

 

 

V                                                                                razítko knihovny

 

dne                                                                            podpisy knihovníků

 

podpis starosty                                                        podpis vedoucího OKŠS

 

 

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Městská knihovna ve Zruči nad Sázavou (dále jen knihovna).

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání…)

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Další údaje: údaj o ZTP

 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu města Zruč nad Sázavou.

 

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti.

 

 

Město Zruč nad Sázavou                                                           Příloha knihovního řádu č. 1

 

Ceník placených služeb

Městská knihovna Zruč nad Sázavou

                                                          

Kopírování:

Formát      Černobílá kopie      Černobílá kopie       Barevná kopie           Barevná kopie

                              Text                      Obrázek                   Text                           Obrázek

 

A4/1                       3,- Kč                       8,-Kč                      5,- Kč                           20,-Kč

A4/2                       4,- Kč                      16,- Kč                    8,- Kč                           40,- Kč

A3/1                       4,- Kč                      15,- Kč                    8,- Kč                           30,- Kč

A3/2                       6,- Kč                      30,- Kč                   10,- Kč                           50,- Kč

     

               Při kopírování většího množství kopií si knihovna vyhrazuje právo provést tuto

    službu do dalšího dne (dle provozu v knihovně) nebo dle dohody se zákazníkem.

 

Laminování:

Formát A4     10,- Kč

schváleno Radou města usnesením č. 267/2014                               starosta Města Zruče n.Sáz.

 1. 9. 2014                                                                                                Mgr. Martin Hujer

 

 

 

Ceník čtenářských poplatků

Městská knihovna Zruč nad Sázavou

Čtenářské poplatky:

                                                         Roční poplatek                    Pololetní poplatek

Dospělí v produktivním věku                  120,- Kč                              60,- Kč

Děti, studenti, důchodci                              80,- Kč                              40,- Kč

 

Manipulační poplatek za meziknihovní službu

na úhradu poštovného                                                                      60,- Kč

(může se měnit dle výše poplatků České pošty)

 

Sankční poplatky:

Čtenářské průkazy – duplikát                                                           10,- Kč

Poškození: poškozená stránka                                                            2,- Kč                poškozená vazba                                                           10,- Kč

                 poškozený čárový kód                                                       5,- Kč

Ztráta nebo zničení poškozených dokumentů:

O způsobu úhrady se čtenář dohodne s pracovníkem knihovny.

Náhrady při ztrátě knihy: pořizovací cena knihy   do 200,- Kč - cena knihy + 100,- Kč

                                             pořizovací cena knihy nad 200,- Kč - cena knihy + 200,- Kč  

 

Poplatky z prodlení:

 • I.   upomínka  (do 5 týdnů od poslední návštěvy)                        5,- Kč
 • II.  upomínka  (do 8 týdnů od poslední návštěvy)                     10,- Kč
 • III. upomínka  (do 3 měsíců od poslední návštěvy)                  20,- Kč
 • Doporučená upomínka (do 6 měsíců od poslední návštěvy)      30,- Kč

K poplatku z prodlení se připočítávají náklady spojené s poštovným zaokrouhlené na celé koruny nahoru.

 

Schváleno Radou města dne 4.12.2002                            starosta Města Zruče nad Sázavou

 

                                                                                                         Příloha knihovního řádu č. 2

Vnitropodniková směrnice o ochraně osobních údajů

Určeno: všem zaměstnancům Městské knihovny Zruč nad Sázavou
Účinnost: od 25. 5. 2018

 1. Úvod

1.1. Tato směrnice je vydávána za účelem konkretizace povinností vyplývajících knihovně z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen Nařízení).

 1. Základní pojmy

2.1. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se týká určené nebo určitelné fyzické osoby, tedy např. i historie výpůjčního procesu.

2.2. Subjektem údajů je ten, o jehož údaje se jedná.

2.3. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s nimi činěná, tedy včetně jejich zobrazení, uložení v papírové podobě, přepsání do databáze, opravy apod.

 1. Základní zásady nakládání s osobními údaji

3.1. Knihovna zpracovává osobní údaje korektním a transparentním způsobem.

3.2. Knihovna před každým zpracováním osobních údajů stanoví účel a právní důvod tohoto zpracování.

3.3. Knihovna zpracovává osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k danému účelu.

3.4. Knihovna zpracovává osobní údaje přesné a podle potřeby je aktualizuje.

3.5. Knihovna zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů.

 1. Odpovědný zaměstnanec

4.1. Zaměstnancem odpovědným za oblast ochrany osobních údajů, včetně odpovídajícího nastavení procesů a vedení dokumentace souladu s Nařízením je Bc. Markéta Augustovová.

4.2. Odpovědný zaměstnanec je pověřen stykem s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Informování subjektů údajů1

5.1. Odpovědný zaměstnanec zajistí informování subjektů údajů, jejichž údaje knihovna zpracovává.  Informace určené uživatelům zveřejní na webových stránkách. Informace určené zaměstnancům zveřejní ve Směrnici o ochraně osobních údajů č. 2/2018 a v Provozním řádu výpočetní techniky č. 1/2018.

1 Čl. 13 a 14 Nařízení

 1. Přístup k osobním údajům2

6.1. Požádá-li subjekt údajů o sdělení svých osobních údajů, ověří zaměstnanec totožnost žadatele. Pokud subjekt údajů podává osobně písemnou žádost o přístup k osobním údajům, zaměstnanec, který žádost přebírá, potvrdí totožnost žadatele na žádosti.

6.2. Běžné provozní dotazy týkající se osobních údajů čtenářů vyřídí zaměstnanec obratem. Je-li informace dostupná z čtenářského konta, informuje též čtenáře o této možnosti přístupu k osobním údajům. Pokud si to čtenář žádá, zaměstnanec požadované údaje zdarma vytiskne.

6.3. K vyřízení ostatních žádosti o přístup k osobním údajům je příslušný odpovědný zaměstnanec. Žádost je povinen vyřídit do 30 dnů.

2 Čl. 15 Nařízení

 1. Zákonnost a účel zpracování4

7.1. Pro každé zpracování stanoví knihovna účel zpracování. O účelu zpracování zasahující subjekty osobních údajů ve velkém rozsahu rozhoduje tajemník, o účelu drobných zpracování rozhoduje vedoucí zaměstnanec, do jehož kompetence spadá úkol, který zpracování osobních údajů vyžaduje.

7.2. Právní důvod5 každého zpracování určí odpovědný zaměstnanec.

7.3. Zaměstnanci jsou povinni zpracovávat osobní údaje pouze ke stanovenému účelu, v rozsahu pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny jejich nadřízenými, a na místech k tomu určených.

4 Čl. 5 odst. 1 písm. b) Nařízení
5 Čl. 6 Nařízení

 1. Nová zpracování

8.1. Zaměstnanec, z jehož pracovních úkolů vyplynula potřeba provádět nové zpracování (včetně nového využití již zpracovávaných údajů), oznámí tento záměr odpovědnému zaměstnanci před započetím zpracování. Společně pak posoudí oprávněnost účelu, nezbytný rozsahu údajů pro dané zpracování, dobu a způsob uchování a způsob informování subjektů údajů.

8.2. Zpracování většího rozsahu předloží zaměstnanec ke schválení vedoucímu.

 1. Přesnost údajů, právo na opravu a doplnění

9.1. Zaměstnanci jsou povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů.

9.2. Na správnost osobní údajů registrovaných uživatelů dbá zaměstnanec zejména při přepisování údajů z přihlášky do automatizovaného knihovnického systému (AKS).

9.3. Subjekt údajů má právo žádat opravu a doplnění osobních údajů, které se ho týkají.6 Žádost podanou uživatelem na pobočce zaměstnanec vyřídí po ověření totožnosti obratem.

9.4. Oznámí-li uživatel (např. telefonicky nebo emailem), že osobní údaje, které se ho týkají, se změnily, vyzve ho zaměstnanec k provedení opravy a informuje ho,

 • které osobní údaje je možné opravit online po přihlášení do čtenářského konta a jak, a
 • které osobní údaje je nutné opravit osobně na pobočce po ověření totožnosti žadatele.

9.5. Zjistí-li zaměstnanec, že v AKS došlo ke zjevnému překlepu, údaj opraví.

9.8. Vyjde-li najevo, že email nebo telefon uživatele patří jiné osobě, než je subjekt údajů, zaměstnanec, který tuto skutečnosti zjistil, vymaže údaj v AKS, a oznámí tuto skutečnost odpovědné osobě Bc. Markétě Augustovové.

6  Čl. 16 Nařízení
 

Zabezpečení osobních údajů

10.1. Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, a to i po skončení zaměstnání.

10.2. Dále jsou zaměstnanci povinni vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů, nebo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům. Zejména, ale nikoliv pouze:

a) sdělovat jakékoliv osobní údaje jiné osobě, než která je subjektem údajů nebo je jejím zákonným zástupcem,

b) hlasitě sdělovat osobní údaje v prostorách knihovny (kupříkladu číst údaje z přihlášky nebo konta čtenáře), a to i v případě, že je subjekt údajů přítomen, pokud si to výslovně nevyžádá,

c) dovolit nepovolaným osobám nahlížet do listin, které nesou osobní údaje, nebo na obrazovku monitoru, kde jsou takové údaje zobrazeny,

d) sdělovat komukoliv svá přístupová hesla do sítě knihovny.

10.3. Veškeré fyzické dokumenty, které obsahují osobní údaje, zaměstnanci ukládají v místnostech, kam je zamezen přístup nepovolaných osob, v uzamčeném prostoru. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

10.4. Pokud je pro plnění pracovních úkolů nezbytné vytvářet soubory s osobními údaji mimo AKS, ukládá je zaměstnanec na předem určená místa na síťovém disku s omezenými přístupovými právy, a tyto soubory maže, jakmile je nepotřebuje.

10.5. Zaměstnanec soubory se seznamy osobních údajů uživatelů nikdy nenahrává na přenosná média (ani na notebooky) a cloudy, neposílá emailem ani nevystavuje na intranetu. Výjimky povoluje ředitel.

10.7. Správce sítě Ing. Marek Macák pravidelně posuzuje úroveň zabezpečení IT systémů (včetně systému uživatelských oprávnění) s ohledem na rizika pro subjekty osobních údajů, a v případě potřeby přijímá vhodná technická a organizační opatření, aby rizika zmírnil.7

10.8. Vedoucí zaměstnanci plnění povinností k ochraně osobních údajů průběžně kontrolují.

7 Čl. 32 Nařízení
 

 1. Porušení zabezpečení

11.1. Zjistí-li kterýkoli zaměstnanec, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, případně úniku osobních údajů, neprodleně o tom odešle zprávu odpovědnému zaměstnanci.

11.2. Odpovědný zaměstnanec vyhodnotí riziko pro práva a svobody fyzických osob, a pokud vyhodnotí, že riziko existuje, ohlásí tuto skutečnost nejpozději do 72 hodin od porušení zabezpečení ÚOOÚ.10

11.3. Pokud je riziko pro práva a svobody fyzických osob vysoké, zejména pokud došlo k úniku hesel, odpovědný zaměstnanec vhodným způsob informuje dotčené osoby.11

10 Čl. 33 Nařízení
11 Čl. 34 Nařízení